Nhập giá xe
Phí đăng kí đăng kiểm (*)
Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự (*)
Phí bảo trì đường bộ 1 năm (*)
CHI PHÍ DỰ TÍNH
Giá xe
Phí trước bạ ( 2%)
Phí đăng kiểm lưu hàng
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Phí bảo trì đường bộ/năm
Tổng chi phí đăng ký
Tổng cộng ( xe + phí):